Interpersonalna komunikacia

Medzinárodné kontakty sú veµmi priemerné v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch a nie po niekoµkých mesiacoch, kedy sa to stalo predtým. Niekto mô¾ete kedykoµvek zavola» a priamo sa pripoji». Cesta do druhého konca sveta nie je viac, ale len niekoµko hodín letadlom. Dnes sú pre nás vzdialené krajiny, ktoré si vyberú ruku a vïaka médiám - tlaèi, televízii, internetu.

Bolo veµa ïal¹ích verzií spolupráce. Cudzie cesty sa bránili silnej¹iemu a viac populárnemu a následne - oveµa èastej¹iemu. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na iný kontinent, kde je úplne iná civilizácia a pôvodné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá je tie¾ bohatá na Áziu, v Afrike alebo na tropickom ostrove. Uvádza sa aj politická situácia vo svete. Po schengenskom priestore bola väè¹ina hraníc v Európskej únii zru¹ená a v¹etci jej obèania mô¾u µahko cestova» medzi krajinami.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Liečivo pre choroby kĺbov

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá potrebuje získa» nové zahranièné trhy, získa veµa ako sprostredkovateµ, ktorý bude presne prezentova» navrhovanú ponuku. Výklad je v tomto príklade veµmi podrobný. Poµská kancelária, ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e zví»azi» na medzinárodných veµtrhoch tým, ¾e prichádza priamo k zainteresovaným stranám. Náv¹teva zástupcov japonskej automobilovej skupiny vo vlastnej továrni bude oveµa efektívnej¹ia v prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa nebolo mo¾né uskutoèni» politické stretnutia na medzinárodnej scéne. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, pomáha predchádza» nepríjemnostiam a nejednoznaènostiam. Toto je cenné v dospelých rokovaniach, kde niekedy malé detaily mô¾u rozhodnú» o ¹»astí transakcie.