In vitro var av

Ak potrebujeme dobré zdravie, musíme dodr¾iava» nielen na¹e vlastné mäso a usporiadanie, ale aj na¹u vlastnú psychiku. Tak¾e je to veµmi dôle¾ité, preto¾e nám to umo¾òuje pokojne ho pou¾íva» na celý deò. Bohu¾iaµ, existujú niektoré prvky, ktoré nepriaznivo ovplyvòujú poµskú psychiku. Jedným z nich je nedostatok pohlavia. Èo potom mô¾e nahradi» v na¹om du¹evnom zdraví?

Ka¾dý sexuológ nám povie, ¾e sex je dôle¾itý pre telo, aj pre ducha. V poslednej dobe je veµa pravdy. Po prvé, µudia, ktorí pravidelne robia sex, sú sami spokojní a majú vy¹¹ie sebavedomie ne¾ µudia, ktorí sa zdr¾iavajú svojich prírodných potrieb. Mu¾i vïaka svojim vz»ahom získavajú sebadôveru a ¾eny sa stávajú efektívnej¹ími a µahko prijateµnými, aby boli s vysokou odvahou. To sú vedecky overené situácie. Ak chceme vybudova» na¹e sebavedomie, mali by sme len zaèa» milova» viac. V inom prípade, mo¾no zaèneme s»a¾ova» na na¹e telo, celý ¹tát a celý ¾ivot v¹eobecne.

Okrem toho pravidelný sex zni¾uje pravdepodobnos», ¾e sa dostane do depresie. A ¾e je to èasto a èasto be¾ná choroba v nedávnej dobe. Poèas pohlavného styku v µudskom systéme sa produkujú endorfíny, ktoré prebiehajú úplne rovnako ako látky, ktoré sa objavujú poèas telesného cvièenia. Dnes je to, ¾e endorfíny pôsobia priamo na va¹u pohodu a spôsobujú, ¾e sme striekajú s vynikajúcou energiou. Navy¹e, niektorí µudia si myslia, ¾e sex pracuje skoro rovnako ako morfín. Je to on, ktorý zmieròuje boles» a nové ochorenia. Súèasne sa odporúèa s nespavos»ou, a keï viete, odpoèívaný a hýèkaný èlovek je prospe¹nou osobou. Výhoda pohlavia je naozaj veµa.

Ak v¹ak nemô¾eme ma» takéto hodnoty a máme problémy s známymi sexualitami, mali by sme pomôc» ¹pecialistovi. Sexuológ Krakow nám urèite vysvetlí, o èo sa naozaj bavíme poèas takých detailov. Akonáhle poznáme príèinu celého problému, budeme schopní ho odstráni». A to je to, èo zaèneme s na¹ím skutoèným sexuálnym ¾ivotom.