Hr oddelenie medialneho experta

Oddelenie µudských zdrojov na druhej strane mzdy ka¾dý deò s mimoriadne dôle¾itými otázkami súvisiacimi so sociálnymi otázkami a vytváraním pracovných miest pre zamestnancov danej znaèky. V minulosti sa v tejto oblasti zobudili v¹etci zamestnanci a zamestnanci, v¹etky dokumenty boli pripravené ruène. Dnes doká¾eme vyu¾i» ¹pecializované poèítaèové programy. Platia najmä v konaniach ka¾dého oddelenia µudských zdrojov alebo miezd, preto¾e zni¾ujú riziko chýb, ktoré by mohli vzniknú» pri manuálnom zadávaní µudí do systému IT.

Sage Symfonia Kadry a Wages je skvelý nápad na µudské zdroje, ktorý spolupracuje s plánom platiteµa, ktorý sa èasto pou¾íva na vyhlásenie pre ZUS. Tento program sa vykonáva èiastoène intuitívne, èo neznamená, ¾e ¾ena, ktorá ho obsluhuje, mô¾e ma» urèité chyby vo vyuèovaní výpoètu pracovného èasu, ako aj odmeny pre zamestnancov. Stále vy¾aduje monitorovanie aktivít programu a tie¾ prijímanie správnych údajov.

Zoznam takých informácií, ako je pracovný èas alebo platové a daòové príspevky, tak len èistá matematika, zalo¾ená na systematike aj na zdokumentovaní èasu odpracovaného zamestnancom. S cieµom urèi» spokojnos» a pracovný èas sa odpoèítajú ïal¹ie faktory: poèet odpracovaných hodín, èiastoèný úväzok, nároky na dovolenku, pracovné skúsenosti a mnoho rôznych otázok. ®e existuje niekoµko stoviek zamestnancov v spoloènosti, z ktorých v¹etky sú mierne odli¹né v zmluve, potom budete potrebova» naozaj dobrú hlavu - alebo pracovný poèítaèový program - ktorý vypoèíta príspevok a zaplatí hos»a. Programy ako Sage Symfonia sú veµmi roz¹írené vo veµkých podnikoch, v ktorých je umiestnených viac ako tucet µudí. Potom je tu potreba systematizova» dimenziu knihy a plati» a existuje vysoké riziko chyby pri výpoète týchto my¹lienok. Úlohou personalistu v úspechu pou¾ívania poèítaèového programu je len dôsledné, presné zadávanie údajov, na základe ktorého program presne vypoèíta vý¹ku dávok.