Hair tumblr

Moja sestra je veµmi rád zábava vlasy mo¾no zvyèajne ju hladka», hrebeò tie¾ plánované. Je skutoène na rovnakom poch³onniêta, ¾e po¾iadavka, aby v¹etky vyzerali krásne vrkôèik mo¾no polo¾i» ¹es»krát, to v¹etko v ¾iadnom momente uvedenia vlasy luky alebo pracky nie je zapojený. Most cena prevedenia ¹kola a ich výber. Jej nedávny vznik Ksi±¿niczki joker existoval a originálne a rád by som perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku svojej matky zovrel jej vrkôèiky s niekoµkými wpiêtymi nie je luky. Neskôr sa tento lahodný jedenás» povedala nie, nie a nie znova. Èakal som na kraj¹ie kadere .... a tak to zaèalo. ©tyridsa» pä» minút, zatiaµ èo vylep¹ovanie ich tvorby. Krásne to vyzeralo ako veµký princezná. Ale keï ten je asociuje s arystokratkami pomerne rýchlo zase rozmyslela. Nie je nároèná posledná, poèiatok vzniku predstavenie pre¹iel okolo dvoch hodín. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu, a jej reè znela trochu niè tak "noooo, nemám rád, nemám niè aristokrata, ktorý je veµmi zaoberá òu spomínam." Chcela nový úèes, vlasy zopnuté do drdolu plnil úlohu. Na¹»astie, samozrejme, ako bolo povedané vy¹¹ie, u¾ máme mo¾nos» upínaním vo vlasoch, preto, posledný v rovnakej dobe, kedy sa vydal veµmi hladko. Jej matka sa stranou ma aj v niekoµkých ïal¹ích minútach skonèilo.

Grey Blocker

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá