Gastronomicka re tauracia pri mori

Ka¾dá gastronomická re¹taurácia skôr alebo neskôr èelí výzve vyrobi» si èas» mäsa pre väè¹iu dávku µudí. Porcie by mali by» vyrobené èo mo¾no najrýchlej¹ie, aby sa zabránilo strate chuti z dlhodobého skladovania.

Inovatívna metóda na svadbu túto skutoènos» vyrie¹ila tým, ¾e kuchárom ponúkla mo¾nos» mechanického spracovania mäsa. Rezanie mäsa vo vnútri no¾ov zvy¹uje jeho ¹»avnatos» bez toho, aby sa stratila bacuµatos» spôsobená tradièným lámaním. Umo¾òujú a vyhýbajú sa rozstrekovaniu tekutín, ktoré sa pohybujú na zvý¹enie úrovne hygieny v byte èinnosti.Na trhu rozli¹ujeme dva typy vrtuµníkov, ktoré sa lí¹ia predov¹etkým pohonom, spracovateµskou kapacitou a dostupnými funkciami. Náklady na jednotlivé modely závisia predov¹etkým od pou¾itých materiálov, od výrobcu a od rie¹ení, ktoré sa v nich pou¾ívajú.Ruèná rezaèka je obµúbeným prístrojom urèeným predov¹etkým pre súkromnú a µahkú gastronómiu. Svaly u¾ívateµa sú hnacou silou, ktorou kµuka nechá komponenty cez stroj. Veµkou výhodou tohto druhu nástrojov je krátke mno¾stvo obsadeného priestoru a na zaèiatku pomerne veµký (od pribli¾ne 800 do 10 tisíc PLN, ceny mô¾u by» spotrebované neziskovým pre ich vlastných u¾ívateµov. Nevýhodou je výrazne ni¾¹ia spracovateµská kapacita v porovnaní s elektrickou rezaèkou uvedenou ni¾¹ie.Elektrický chopper je organizácia urèená predov¹etkým pre gastronomické zariadenia. Na rozdiel od ruènej rezaèky sa èepele èepelí vyrábajú pomocou motora.Otoèením kµuky kµuky a obmedzením µudskej úlohy vlo¾i» mäso sa výrazne zvý¹i spracovateµská kapacita. Jediným obmedzením sa zdá by» úèinnos» operátora (a¾ 400 kusov za hodinu. Tento typ zariadenia zaberá veµa miesta ako manuálny ekvivalent a vysoká rýchlos» (od pribli¾ne 2,5 tisíc a¾ po viac ako desa» tisíc PLN je veµkou preká¾kou pri jeho pou¾ívaní doma.