Fiskalna po tova sie

Keï predávame tovary alebo slu¾by fyzickým osobám (tí, ktorí nevykonávajú obchod, budeme potrebova» pokladnicu alebo daòovú tlaèiareò. Po nákupe je obzvlá¹» dôle¾ité oznámenie o fiskálnych prostriedkoch a fi¹kalizácia. V¹etky formality spojené s pokladòou by sa mali vytvori» do dvoch mesiacov od jej zakúpenia.

Správa vedúcemu príslu¹ného daòového úradu by sa mala predlo¾i» skôr, ako zaèneme zaznamenáva» predaj vo vý¹ke fi¹kálnej sumy. Èo by malo by» súèas»ou takéhoto oznámenia? Po prvé, malo by sa napísa», ktorý bude úplný poèet pokladníc pou¾ívaných v spoloènosti. Mali by ste tie¾ uvies» adresy miest, kde budú odporúèané.Nariadenie ministra financií z 29. novembra 2012 presne definuje spôsob, akým by sa malo uskutoèòova» vykazovanie registraèných pokladníc. Spolu s ním, najneskôr v deò straty tovaru, ktorý má by» zru¹ený z pokladnice, by sa mali nain¹talova» aspoò niektoré registraèné pokladnice hlásené vedúcemu daòového úradu. Spolu s dôvodom na ïal¹í mesiac by sa do úètovníctva mali zahrnú» aj iné pokladnice.Keï¾e sme v súèasnosti nahlasovali a in¹talovali pokladnice, je potrebné ich fi¹kalizáciu splni». Je nepostrádateµné, ak plánujeme pou¾íva» pokladnice a tlaèiarne v ekonomických rolach.

Èo sa spolieha na fi¹kalizáciu pokladnice? O prideµovaní daòového modulu (Daòové identifikaèné èíslo daòovníka na fi¹kálnu pokladnicu. Spomeòme si, ¾e ide o jednorazovú, zdravú a spoµahlivú èinnos». Je veµmi dôle¾ité, aby fi¹kalizácia pokladnice bola vykonaná v profesionálnom systéme vy¹koleným technikom. V prípade úspe¹nosti chyby bude nesprávne vráti» nesprávne vykonanú fiskalizáciu, bude u¾itoèné kúpi» si novú registraènú pokladòu, èo dokazuje veµké náklady. Vïaka fi¹kalizácii pokladnice bude mo¾né ju vyrobi» vo fiskálnom ¹týle. Od dne¹ného dòa budú denné správy zaznamenávané v pokladni, obsahujúce údaje o dennom predaji.Po dokonèení fi¹kalizácie pokladnice do siedmich dní musíte to oznámi» vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. To vám pomô¾e získa» registraèné èíslo.