Finanena pokladoa elzab k10

Podnikatelia, ktorí uskutoèòujú hospodársku kampaò, v ktorej prijímajú registraèné pokladnice, musia splni» mnohé po¾iadavky. Jedným z nich je povinnos» ma» papierové kópie s kópiami potvrdení v období, ktoré je uvedené v príslu¹nom nariadení, ktoré bolo s rokom 2013 roz¹írené.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Do 31. decembra 2012, na základe nariadenia ministra financií z roku 2008, platilo prechodné obdobie, spolu s tým, ¾e kópie potvrdení museli by» dodr¾ané poèas obdobia dvoch rokov. Od zaèiatku roka 2013 sa zmenilo ukladanie príjmov z registraènej pokladnice a roz¹írilo sa na pä»roèné obdobie. Daòoví poplatníci registrujúci predaj v pokladniach v roku 2013 by si mali ponecha» kópie dokladov o predaji za roky 2012 a 2011, zatiaµ èo skor¹ie kópie príjmov mô¾u by» natrvalo znièené. Musia v¹ak dba» aj na to, aby archivované kópie príjmov z roku 2013 boli uchovávané a¾ do roku 2018, a to z dôvodu nedávnej skutoènosti, ¾e pä»roèný èas sa vytvára od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota na zaplatenie dane.Preèo je èas uchovávania kópií fi¹kálnych príjmov pä» rokov? Nad µuïmi z nedávnej doby, ¾e èas obmedzenia daòovej povinnosti je len pä» rokov.Existuje mnoho obáv a archivácia kópií príjmov za také veµké obdobie je pozitívna. Ministerstvo financií v¹ak verí, ¾e pä»roèný èas je úlohou správnosti daòových vyrovnaní. Kópie potvrdení sú jediným dôkazom, ktorý dokumentuje predaj, jeho cenu a sadzby dane.Výlet si v¹ak zaslú¾i skutoènos», ¾e hoci zákonodarca uviedol konkrétnu lehotu na archiváciu kópií rolí s potvrdenkami, neuviedol situáciu, v ktorej by sa mali nosi». Najlacnej¹ie registraèné pokladne v Krakove ukladajú papierové potvrdenky. & Nbsp; & nbsp; Najdôle¾itej¹ie pokladne s roz¹íreným modulom majú mo¾nos» archivácie elektronických potvrdení. Treba tie¾ pamäta» na to, ¾e ani likvidácia finanènej èinnosti v ¾iadnom prípade neoslobodzuje podnikateµa od zákonnej povinnosti uchováva» kópie príjmov z registraèných pokladníc.