Fi kalny pokladnieny salon krasy

Pokladnica musí pou¾íva» ka¾dý podnikateµ, ktorý sa rozhodne preda» tovar alebo slu¾by jednotlivcom, ktorí nevykonávajú hospodársku kampaò. Úlohu nepou¾íva na urèenie, èi je predávajúci platiteµom DPH, alebo sa vzdá takýchto vysporiadaní. Aké sú povinnosti fi¹kálnej pokladnice?

Ma» pokladòa by mala najprv skontrolova», èi sa musí nevyhnutne zaregistrova» v pokladni predaja, ktorý robí. V prípade malého predaja, ktorý sa vykonáva zriedkavo, niekedy ideálne rie¹enie mô¾e by» vytvorenie záznamov v záznamoch o predaji bez dokladov. Výnimky z potreby ma» registraènú pokladnicu boli uvedené v zákone ministra financií zo 4. 11. 2014, èo je v podstate oslobodenie od úèelu vedenia evidencie pomocou registraèných pokladníc.Pamätajte si, ¾e pri nákupe prvej pokladnice máme nárok na vrátenie a¾ 90% svojho poètu, ale nie viac ako sedemsto zlotých. Znaène výhodné, aj pre kupujúceho, ako aj pre ponúkajúceho, bude ïaleko konfigurovaná pokladòa alebo tá, ktorú ponúka celý katalóg ponúkaného tovaru alebo slu¾ieb. Pre kupujúceho je nepochybným prínosom súèasnej situácie skutoènos», ¾e dostane doklad, ktorý sa pou¾ije ako mo¾ný základ pre návrat.

Základom na odpoveï na pokladnicu je fi¹kalizácia pokladnice. Na èo sa spolieha? Preto existuje jedineèný a nezvratný postup, ktorý pozostáva z trvalého priradenia daòového identifikaèného èísla platiteµa dane do fi¹kálneho modulu. Samozrejme, ¾e mô¾eme kúpi» pokladòa tie¾ neuskutoèni» fi¹kalizáciu, koniec koncov, táto finanèná suma bude môc» by» pou¾ívaný na èítanie len v non-fi¹kálny mód. Je veµmi dôle¾ité, aby pokladnicu vykonal skúsený technik, v prípade úspe¹nosti chyby bude potrebné zakúpi» novú pokladòu.

Pri prvých povinnostiach s pokladòou musíte vytlaèi» lístok a rozdeli» ho spolu so zákazníkom pri ka¾dom zakúpení a vytlaèi» dennú správu raz denne. Raz mesaène (v prvý deò ka¾dého mesiaca by sa mala vytlaèi» mesaèná správa. Mali by ste tie¾ spomenú» povinné preskúmanie. Mal by by» pripravený po 24 mesiacoch pou¾ívania pokladnice. Poïme o správnom ukladaní príjmov a správ: zákonodarca ukladá podnikateµom povinnos» uchováva» kópie listov a denné správy na obdobie piatich rokov, príjmy za dva roky (od konca daòového roka. Dôle¾itou úlohou je pripomenú» si, ¾e po piatich rokoch by mal podnikateµ povinne nahradi» modul pokladnice.