Fi kalna pokladoa elzab mini youtube

Podµa zákona krajiny z roku 2014 subjekt, ktorého predaj fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú finanènú èinnos», a poµnohospodári s jednorazovou sumou neprekroèil 20 000 PLN roène, nebol povinný evidova» predaj v registraèných kanceláriách. Ako sa tieto ustanovenia zmenili? Potrebujú sa finanèné prostriedky v stravovacích zariadeniach?

Ling Fluent Ling Fluent Efektívna metóda učenia cudzích jazykov

Od roku 2015 sa vy¹¹ie uvedené predpisy prestali vz»ahova» na tváre s malými tyèinkami, domy s pripraveným jedlom a stánky s rýchlym obèerstvením. Zásada platných právnych predpisov sa nevz»ahuje ani na subjekty, ktoré ponúkajú stravovacie slu¾by vo veµkých stravovacích zariadeniach. Je to tu a tí, ktorí hovoria svoje slu¾by sezónne. Podobná situácia je v prípade subjektov zapojených do prípravy potravín pre externých u¾ívateµov.V súvislosti s regulaèným vlakom v roku 2015 sú v¹etci daòoví poplatníci, ktorí sa zaoberajú gastronomickými slu¾bami, povinní pri predaji pou¾íva» pokladnicu. V modernej polohe, veµkos» priestorov nezále¾í, je tu veµká re¹taurácia, alebo malý bar, èi to funguje sezónne alebo celý rok. Významom nie je ani vý¹ka dosiahnutého príjmu.Je potrebné pripomenú», ¾e zákonodarca premý¹µal o èase zavies» takéto pokladnice v gastronomickej oblasti. Preto sa hotovos», ktorá sa pozerala do miestnosti, musela zavies» najneskôr 1. marca 2015. Do tohto dòa sa banka chcela sta» znesvätenou, naprogramovanou, pripravenou na èítanie a dodatoène nahlási» daòovému úradu. Pokladòa by si mala tie¾ pamäta» na nain¹talovaný softvér pre gastronómiu, s druhou sadzbou DPH pre výrobky z iných kategórií. & nbsp; & nbsp;

V prípade poskytovania stravovacích slu¾ieb, ak k 31. decembru 2014 daòovník neprekroèil limit obratu (20 000 PLN, pokladòa musela najneskôr 1. marca 2015 zada» najjednoduch¹iu prácu. Keï v¹ak daòový poplatník prevádzkujúci malú gastronómiu prekroèil hranicu obratu pri výbere z registraènej pokladnice pred 1. januárom 2015, a nie v decembri, ale v novembri, daòová suma musela by» zapísaná do 1. februára 2015.Pomoc si vy¾aduje aj povinnos» zavies» registraènú pokladòu pre stravovacie zariadenia otvorenú po 1. januári 2015. \ t V týchto priestoroch by sa mala registraèná hotovos» zahrnú» do 2 mesiacov, na konci mesiaca, v ktorom bola vytvorená prvá stravovacia slu¾ba.