Fazovy kontrastny mikroskop

Mikroskop je zariadenie relatívne v architektúre a servise. V kovovom alebo plastovom puzdre, ktorým je silueta a stôl, umiestnené v podobných vzdialenostiach: objektív, okulár, zrkadlo a clona.

Okulár je súprava dobre zvolených ¹o¹oviek umiestnených v kovovej trubici, na ktorú oko pozerá do oka. ©o¹ovka je rovnaká sada vhodne vybraných ¹o¹oviek umiestnených v kovovej trubici, len niekoµko men¹ích, ktoré sa „pozerajú“ na mikroskop. Mikroskopická príprava je kúsok biologického materiálu umiestnený v kvapke vody na obdå¾nikovom tzv originálne sklíèko a pokryté tenkým okvetným lístkom krycieho sklzu. Takto vyrobený mikroskopický preparát sa zaznamenáva na stôl vo svetelnom pohµade mikroskopu. Otvorom vo vnútornej èasti stola svetlo dopadá na stred zospodu, ktorý je nasmerovaný pomocou pohyblivého zrkadla umiestneného pod stolom. Správne usporiadané zrkadlo nasmeruje zachytené teplé alebo umelé ¾iarenie - ak má mikroskop elektrické osvetlenie - na mikroskop. Medzi zrkadlo a sklíèko mikroskopu je príli¹ dôle¾ité regulova» mno¾stvo svetla dopadajúceho na stred a pozorovateµa, ktorý letí smerom k oku. Zdvihnutím a prechodom k stolu s prípravkom sa podáva zraková ostros» prípravku. V optickom mikroskope sa predpokladá celkové zväè¹enie pozorovaného objektu násobením zväè¹enia okulára so zväè¹ením ¹o¹ovky. Elektrónový mikroskop je úplne iná forma, a teda ïalekosiahla postava a podpora. Princíp praxe je tu podobný, len to, ¾e osoba v tomto mikroskope je správne kalibrovaná elektrónovým lúèom. Príprava prípravku sa tie¾ skúma mimoriadne komplexným spôsobom. Po prvé, biologický materiál je zostavený v dobrej ¾ivici. Po koncentrácii ¾ivice sa táto súprava priskrutkuje ¹peciálnym mikrotónovým no¾om na veµmi tenkých rezoch, ktorý je zalo¾ený na pohµade na mikroskopickú ¹o¹ovku. Elektronový mikroskop umo¾òuje získa» významne významné zväè¹enia dôle¾ité v optických mikroskopoch.