Eokolada s prichu ou marihuany

Èokoláda je cukrársky materiál, ktorý je na celom svete mimoriadne jednoduchý. Hoci sa èas» sveta sna¾í existova» v strave, ka¾dý kúpi èokoládu. Tam je potom výrobok vyrobený z kakaovej tekutiny, kakaové maslo, a tie¾ od profesionálneho agenta, ktorý má v úmysle urobi» èokoládu sladké.

História èokoládySkutoèná èokoláda, ak neexistuje vôbec sladká - je to obsah cukru, ktorý sa v nej nachádza. Prvá èokoláda stála v druhej polovici devätnásteho storoèia v Nemecku. Nemecko a Rakúsko sú len skutoèné kráµovstvá èokolády. V kráµovstvách týchto dôle¾itých na v¹etkých rohu spozna» cukrári, v ktorých je èokoláda ponúkaná v tom, ako ïaleko jemné formy.

Formy èokoládyÈokolády sa nachádzajú v granulovanej situácii, v mlieènej kvalite, tj v kvapaline a navy¹e tradiène na strane dosiek.Na výrobu èokolády je potrebný ¹peciálny typ stroja. Výroba èokoládových strojov je mimoriadne cenná, preto sa odporúèa ¾enám, ktoré na zaèiatok vytvárajú veµké finanèné zdroje. Problémom pri ¹tarte produkcie èokolády je absolútne získanie suroviny - aby ste ju dostali, musíte ís» do Ju¾nej Ameriky.

Druhy èokoládyExistuje niekoµko spôsobov èokolády. Najviac módna a zdanlivo vhodná mlieèna èokoláda, ktorá okrem kakaa a kakaového masla dodáva aj mlieko, su¹ené mlieko a vanilku. V takejto èokoláde samotné zlo¾enie kakaa nie je, ¾e ¾ijeme menej ako 50%. Biela èokoláda nemá kakaový prá¹ok. Horké èokolády majú napriek svojmu vzhµadu vanilku.Èokoládové výrobky sú èokoládové lupienky, v ktorom je obsah kakaa nie je dokonalej¹ie ako 7% z celkovej hmotnosti výrobku. To by malo by» dôvodom na nakupovanie.