Eo je to

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurózy sa v dne¹nej dobe stali be¾nou témou. Nasleduje cestu jeho myslenia. U¾ sme µahko a èasto nám chýba èas na dovolenku, odpoèinok a regeneráciu. A ako rozpozna» takéto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými príznakmi. Sú to v¾dy bolesti hlavy, bolesti ¾alúdka a bolesti. Mô¾e to spôsobi» aj nedostatok pocitu, pocit neskutoènosti, bú¹enie srdca a dokonca aj malé príznaky epilepsie. Tieto príznaky sa èasto vyskytujú iba v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak chorí si uvedomujú prítomnos», ¾e ich reakcie na telo nie sú trochu zmysel. Je v¹ak veµmi »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne pridávajú k ostatným fóbii. Pacient sa bojí urèitých zále¾itostí, tak¾e jeho telo potom reaguje "iným" a originálnym spôsobom. Je to spôsobené nedostatkom motivácie, sklonu k práci, poklesom blaha a neustáleho pocitu nervozity. Poslednými zlými chlapmi sa èasto s»a¾ujú na rozhovory so spánkom a dokonca aj nespavos»ou.

UpSize

zdroj:

lieèbaPsychoterapia je najúèinnej¹ou stratégiou lieèby neurózy. Ponúka ju vlastný psychiatrický úrad v Krakove. V úspechu neurotických porúch priná¹a najlep¹ie výsledky "terapia kognitívno-behaviorálnej". Vïaka tomu mô¾ete zlomi» "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiatrom analyzuje rôzne situácie z celého ¾ivota, poèas ktorých mal príznaky neurózy. Vïaka tomu sa stresuje a pacient sa dozvie o úèinných situáciách. V jednotlivých prípadoch je indikovaná väè¹ia farmakologická lieèba. Samotné lieky v¹ak vôbec nezlep¹í stav pacienta. Iba psychoterapia pri integrácii s farmakologickou lieèbou prinesie vhodné, dobré produkty.