Dotacie na rozvoj spoloenosti lubelskie

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etko svoje vlastné podnikanie zapísané v cache. V tomto, v ktorom spôsobil predajné záznamy. Koniec koncov, jeho záujem bol nielen ovocie a materiály, ako dôkaz malého veµkoobchodu s automobilmi, kde samotné brzdové kotúèe predstavujú niekoµko desiatok druhov. Písanie v notebooku nevyrie¹i problémy tohto obchodníka, najmä ak pou¾ívame veµmi originálnu techniku ukladania, èo je vysoký úlo¾ný sklad. Ako si pomôc» v tejto forme?

Spoloènos» Comarch, ktorá je jedným z najzdrav¹ích vývojárov softvéru na svojom vlastnom trhu a skladi¹tným programom, ktorý poskytuje, prichádza s veµkou pozornos»ou. Jedná sa o jediný a mnoho roz¹írených softvérových produktov, ktoré uµahèujú nahrávanie ulo¾ených dokumentov a produktov. Je zostavený z dvoch modulov - Comarch WMS Management a Comarch WMS Warehouse, ktoré dokonalo spolupracujú a spoloène majú ideálne rie¹enie pre manipuláciu s vysokým skladom.

Prvý modul je základom projektu a umo¾òuje vytvorenie digitálnej verzie èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje nastavenie pre dané produkty, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladateµov, definova» svetelné hodnoty a obrovské stavy, vytvori» priestor pre niektoré tovary. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje vám ¹ancu vystupova» na recepciách a vydaniach, tlaèi» potrebné dokumenty a dokonca aj ¹títky. Ide pravdepodobne o doplnky k hlavnej úlohe organizovania, pohybu, spracovania a inventarizácie tovaru. Tento modul poskytuje pokyny vydané zamestnávateµmi, èo zjednodu¹uje proces riadenia celého skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje úplnú integritu s Comarch ERP, ale niektoré prvky oboch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca vo fáze obchodných dokumentov a ¾iadne zdrojové údaje neumo¾òuje oddelenie riadenia skladov a úètovných operácií.