Domace osvetlenie videl

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou nábytku ná¹ho domu. Po prvé, dáva svetlo, osvetµuje miestnosti, ale èasto vykonáva aj dekoratívne úlohy. Na trhu existuje mnoho spôsobov osvetlenia, od tradièných ¾iaroviek a¾ po osvetlenie LED. V¹etky z nich vykonávajú rôzne funkcie a poskytujú aj ïal¹ie výhody.V novej dobe sú ¾iarivky veµmi be¾ným spôsobom svetla, èo je typ výbojky. Priestor v ¾iarivkách je emitovaný fosforom excitovaným ultrafialovým ¾iarením, ktoré narastá do výboja ¾iarivého výboja v plynom naplnenej trubici. Plyn je èasto zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami, ktoré vstupujú do fluorescenènej lampy, produkujú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou preva¾ne okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u ma» rôzne svetelné farby, poènúc bielym denným svetlom a¾ po dekoratívne svetlá s novými farbami. Farba svetla sa sníma pomocou vhodného fosforu v ¾iarivke. V súèasnej dobe majú ¾iarivky rôzne tvary. Vyznaèuje sa jednoduchými, okrúhlymi ¾iarivkami v tvare U a napriek tomu vysoko cenenými kompaktnými ¾iarivkami. Tieto sa lí¹ia od tradièných ¾iariviek v ka¾dej dobre men¹ej veµkosti. Tieto ¾iarivky sa pou¾ívajú pre ¾iarivky s integrovaným systémom zapaµovania a pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú svietidlá s takýmto systémom. Vystupujú dobre ako známa osoba vo svojich vlastných izbách, ale viac na základných ¹kolách alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek majú v porovnaní s klasickými ¾iarovkami vysoké hodnoty. Vyniká predov¹etkým svojou vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka ktorej sú veµmi populárne.