Daoove registraene pokladne 2018 z prepustenia

Antidepresíva a psychotropné ideálny typ lieku, ktoré majú priamy vplyv na vý¹ku jeho mysli. Zákon o úèinku lieèby psychotropnými plány sa spä» do normálneho emocionálnej úrovni, normalizácia zdravie a zásobovanie pacienta, aby mohol by» nastavený tak, aby bezpeèné výdavkov v komunite. & Nbsp; Av¹ak, ako jeden ako v prípade be¾ných liekov, psychotropy mô¾e dôjs» k zámene, èo urobí obrovské fronty pre krat¹ie v poµskom mäse a mysli. A naozaj Rovnako ako v úspech nového spôsobu liekov, mali by sa tu vyhnú», èoskoro je preru¹ený, preto¾e mô¾ete vidie», ¾e vytvorenie príli¹ silné vedµaj¹ie úèinky, je oveµa vy¹¹ia ako v prípade ukonèenia lieèby. Tak¾e èo by malo by» preru¹enie psychotropných liekov & nbsp; Kedy mô¾eme rozpozna», ¾e je na rade zabudnú» na tento typ lieèby? Po prvé, µudia, ktorí chránia µudia trpia, a tie¾ rozhodné psychotropné látky, by mali úzko sledova» a stara» sa o zmeny, ktoré prichádzajú v ich tele, aby správne urèi», èi tieto zmeny majú správne lieky, alebo da» naopak. Vidíme Ak je príli¹ vysoký pokles ¾elanie udr¾a» alebo vykonáva» svoje záujmy, bude pasívne a skrehnuté buï, a tak naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my melancholické & nbsp; µudia s depresiou stal nebezpeèným pre seba jednotlivé ¹ialenci, veµmi pravdepodobné, ¾e teraz pri¹iel èas premý¹µa» o preru¹ení lieèby. Samozrejme, nemali by ste to robi» sami. Ka¾dý z týchto druhov by mal konzultova» so ¹pecialistom. V niektorých prípadoch sa rozhodnutie bude musie» by» niekoµko psychiatri, zvlá¹» keï si nemyslíme, ¾e celá lekárska kompetencie skôr.

Ak v¹ak súhlasili s preru¹ením psychotropných liekov, pripomeòme si, ¾e okam¾itý proces nemô¾e by» prítomný. To znamená, ¾e nemô¾eme vzia» jeden veèer preru¹enia a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek lieky, ktoré máme. Tento ¹týl mô¾e vies» k príli¹nému zhor¹eniu Vá¹ho zdravia kvôli príli¹ náhlemu nedostatku urèitej chemickej látky v na¹om systéme, èo mô¾e vies» k väè¹iemu relapsu choroby. Je dobrou praxou pomalé a postupné preru¹enie psychotropných liekov. Necítim sa tu viac, aby som sa dozvedel, ¾e ak jedného dòa budem u¾íva» 200 mg antidepresívnej medicíny, mô¾em na druhý deò dosta» iba 175 mg. Proces stiahnutia lieku musí by» rozdelený na maximum. Tak¾e, vrátim sa k predchádzajúcemu príkladu, ak v pondelok som vzal nie viac ako 200, ale 175 mg drogy, musím da» sám 3, 4 tý¾dne analyzova» môj systém, skontrolujte, èi iný ¹tát je viac alebo hor¹ie ako starý. Ak si v¹imnem, ¾e poèiatoèný proces stiahnutia je ïaleko, po mesiaci mô¾em pou¾i» len 150 mg drogy. Tento postup by mal by» postup a¾ do ukonèenia psychotropných liekov. Èo je vysoko, odborníci, ktorí veria, ¾e preru¹enie psychotropie je mo¾né, pripú¹»ajú, ¾e jedno stiahnutie liekov pravdepodobne nestaèí. Na zaèiatku je potrebné zvá¾i», èo v nás vyvolalo depresívny stav alebo druhú chorobu. Ak pochopíme, ¾e na¹e problémy boli prevzaté ako dôkaz, keï sa stav miesta výrazne zhor¹il, alebo od zaèiatku prevádzky bude pravdepodobne potrebné zmeni» na¹e ¾ivotné prostredie. Niekedy sa mô¾e ukáza», ¾e psychotropné akcie v tíme by mohli by» zbytoèné, ak by na individuálnom zaèiatku premý¹µali o naplnení ich ¾ivotných potrieb, ktoré boli z nejakého dôvodu odobraté alebo malé.