Comarch erp xl import

Comarch XL sa tak zvý¹il ERP systém prevádzkovej a zjednodu¹i» proces správy modernú spoloènos». & Nbsp; ERP softvér je implantovaný v rôznych & nbsp; veµkosti firiem, a to od tých najmen¹ích, niekoµko osôb na vysokej spoloènosti s mnohými poboèkami v plnej svete.

Hlavné výhody tohto umeleckého softvéru sú viditeµné aj v iných oblastiach podnikového riadenia:- úètovné a úètovné slu¾by,- stav pôdy a skladovania,- vnútorný a vonkaj¹í obeh dokumentov,- analýza interných procesov spoloènosti,- predaj a regulovanie vz»ahov s koneèným èlovekom,- riadenie µudských zdrojov podniku.

Program comarch xl sa vyznaèuje veµmi rozsiahlymi ponukami a vyu¾íva modulárnu kon¹trukciu.Prinesiem mu plné mo¾nosti na vytvorenie rie¹enia prispôsobeného aktuálnym potrebám spoloènosti.Séria modulov sa zhroma¾ïuje vo veµkostiach, ktoré logicky kombinujú funkcie, ktoré spolupracujú.Komarchizmus je vhodný pre potreby ka¾dej spoloènosti. Na objednávku predchádza schopná analýza v¹etkých procesov a potrieb daného podniku. Vïaka tomuto prístupu mô¾ete dosiahnu» vysokú efektivitu vo firme.Okrem ¹tandardnej verzie licencie ponúka Comarch aj metódu v ¹tandarde SaaS, tj softvér ako slu¾bu. Celá slu¾ba funguje ako súèas» cloud computingu. Prístup je mo¾ný prostredníctvom vzdialeného pripojenia k internetu prostredníctvom webového prehliadaèa.Táto metóda distribúcie zni¾uje náklady na realizáciu produktu u koneèného èloveka. Nemá v pláne investova» do výrobných serverov a prená¹a» ¹pecialistov na slu¾by a ¾ivotný cyklus softvéru.Pre technologické podniky poskytuje program ¹peciálne moduly. Umo¾òujú definova» výrobné procesy.Technické parametre pou¾itých surovín ako aj náhradných látok je mo¾né zavies» do databázy. Rozdielne technologické verzie vám umo¾òujú upravi» ponuku kancelárie externému príjemcovi.V súèasnosti sa program comarch xl odporúèa v 5 000 poboèkách v Poµsku. Najväè¹ie èasti podporované softvérom zahàòajú okrem iného aj stavebníctvo, chemický priemysel, dopravu, internet a automatizáciu.Najväè¹ími klientmi sú:- Obchodník- skladové domy VOX