Centralny vodny vysavae

https://neoproduct.eu/sk/waist-trainer-efektivny-sposob-ako-okamzite-znizit-svoju-postavu/

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávacieho systému je nízka, a to nielen poèas výstavby, a dokonca aj v prípade sekundárneho zabudovania do budov, ktoré u¾ boli alebo sú predmetom renovácie. Centrálne vysávaèe nefungujú v továròach a apartmánoch, ale hlavne v priemyselných priestoroch. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v miestnostiach a celá èistiaca schopnos» a pokojná prevádzka systému zaruèujú spokojnos» s viacúèelovým centrálnym vysávaèom. Centrálny vysávaèový systém je vyrobený z nasledujúcich prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je zvyèajne umiestnená v oddelených miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú akékoµvek väè¹ie neèistoty, aj keï tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý nezmení bez ohµadu na mno¾stvo prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaVzduchová klapka umo¾òuje evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. Akékoµvek alergény, ako sú prach, roztoèe a èastíc veµkosti 1/10000 mm sa vyhodí z domu, ktorý vyberie zápach vzduch od osoby oboznámený s dobre známym zá»a¾e v starých prenosných vysávaèov.In¹talácia odsávania & nbsp;Sacie steny v ko¾i PVC rúrok sú umiestnené pod sadrou, v ¹trbinách stien, v podlahách objektov, ktoré sú postavené, t.j. na omietke. Zabezpeèujú pripojenie sacích otvorov k centrálnej èasti. V existujúcich domoch mô¾ete v tomto zmysle pou¾íva» podkrovie, preru¹enia stien a in¹talaèné kanály.Sacie zásuvky & nbsp;Tie sú usporiadané v bloku v takom systéme, aby na dosiahnutie saciu hadicu (då¾ka 7-12 metrov, a to aj na najvzdialenej¹ích rohoch miestností. Väè¹ina zabezpeèi» optimálne vákuové odsávacie ¹trbina sa nachádza v centrálnej bytov, napr. V chodbe sú na chodbe. Odporúèaná distribútorov systémy vákuové sacie poètu predajní 1-3 k výstupnému priestoru asi 80 metrov ¹tvorcových.