Anglietina sku ka ni ej strednej koly 2017

Angliètina je v skutoènosti najpopulárnej¹ím jazykom, tak¾e je viditeµná najmä na èastiach webových stránok. Pre niektorých je to silná reklama a pre ostatných je to práve naopak - existuje bariéra, cez

Miestnosti s potencialne vybu nou atmosferou

Smernica ATEX (fr Atmospheres Explosibles., Tie¾ známy ako smernica 94/9 / ES, - je zïaleka Európskej únie, ktorá definuje základné po¾iadavky produktov urèených pre pou¾itie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Na