Automatizacie kni nic v pousku

Poèítaèe, alebo skutoène nain¹talovaný softvér, zlep¹ujú veµa èasovo nároèných a nároèných úloh. Výnimka nie je úètovaná. V poslednej oblasti, v ktorej musíme kona» s mno¾stvom výpoètov a dátových údajov, sa stroje dokonale zhroma¾dia. Èlovek sa èasto mýli a nieèo zabudne. Správne implementovaný softvér nebude nikdy chybou! Mô¾e robi» to isté, ale programátor je vinný z toho, ¾e kód nezapisuje správne do cieµa. Kvôli takej dôvere je dôle¾ité dôverova» poèítaèom a odovzdáva» niektoré z ich úloh elektronickému mozgu.

V na¹om novom záujme je program pre úètovníctvo. Neexistujú ¾iadne posledné mimoriadne výdavky a urèite to prispeje k väè¹ím i men¹ím podnikateµom, ktorí sami vedú daòové záznamy a úètovné úrady. V tomto príspevku by som chcel odradi» slobodný softvér tohto typu. V¹etci mô¾u vytvori» takýto program navy¹e nemá ¾iadnu záruku logiky a istoty jeho hrania. Tento model rie¹enia mô¾e by» pou¾itý iba vtedy, ak niekto dôveryhodný, ktorý èerpá z takéhoto slobodného softvéru, ho odporuèí nám.Èo nás vracia k pou¾ívaniu ¹pecializovaného softvéru v úètovníctve? Nevýhody nemo¾no preceòova». Budeme ma» príle¾itos» kontrolova» dohody s partnermi, podporova» vyhlásenia o DPH a PIT a mnoho nových funkcií potrebných pre úètovníkov. Spoloènosti, ktoré majú úètovanie príjmov a výdavkov, by mali vedie», èi program, ktorý kupujú, zahàòa tieto trasy. Stáva sa, ¾e sa predávajú ako jediný softvér a musíte za ne plati».Zhrnutie. Veµa mo¾ností, priateµské rozhranie a intuitívna prevádzka a záruka správnosti údajov, ktoré poskytujú programy pre úètovníctvo v takom potrebnom svetle. Kto iný skontroluje, èi zadané èíslo nemá chybu a varuje vás o tom? Iba dobre navrhnutý softvér ochráni pou¾ívateµa pred chybami a zbytoènými nervami. Takýto nákup je zárukou vy¹¹ej efektívnosti a správnosti výpoètov úètovného oddelenia.