Anglicky daoovy oslobodenie

Kontaminácia prachu je ka¾dodennou realitou v ka¾dom, dokonca aj v najmen¹om priemyselnom závode. Samozrejme, v¹ade tam, kde je práca spojená s veµkým poètom men¹ích a ¹ir¹ích prachov, sú nain¹talované ventilátory a spôsoby vypú¹»ania zneèisteného vzduchu vonku.

Napríklad v kanceláriách, ktoré sa zaoberajú úpravou dreva alebo kameòa, by bolo nemo¾né ís» von v trvale pra¹ných miestnostiach, napríklad v maske, ktorá sa chráni pred èlovekom a bráni vstupu prachu do dýchacích ciest a úst. Preto je mechanické vetranie vzduchu rovnaké, osobná ochrana èloveka je nová a filtrácia najmen¹ích èastíc zneèistenia ovzdu¹ia - to je ïal¹ia zále¾itos», ktorú by mal zaobchádza» ka¾dý podnikateµ, ktorý oceòuje seba a svojich zamestnancov.

Systém na zhroma¾ïovanie prachu je nový systém zberu prachu urèený pre v¹etky odvetvia. Tie¾ funguje dobre v oceliaròach, zváraèskom priemysle a výrobnom priemysle bez akéhokoµvek dôvodu. Filtrácia vzduchu je nevyhnutné pre nás v¹etkých z výrobného závodu, v ktorom sa hra stroj - èasto poèas mechanického spracovania suroviny, ktoré produkujú pra¹nosti, èo mô¾e by» nebezpeèné, keï dosiahol k uzavretiu systému. Ako mnohí si nevá¾i rolu filtrov vo svojej vlastnej akcii, odporúèame dôkazy skúseností pri vykonávaní ich lakmusovým papierikom skúmajúca obsah vody z vodovodu pred a po filtrácii. Dokonca aj kal umiestnený na filtrovanie nákladov na elektrickú kanvicu by nám mal pomôc» premý¹µa» o tom, koµko zneèis»ujúcich látok by sme sa dostali do ná¹ho systému, ak sa nebudú filtrova». Úspech vo vzduchu, tam isté je rovnako dôle¾ité - a e¹te dôle¾itej¹ie, preto¾e èastice pohybujúce sa vo vzduchu nemô¾eme vidie» ani cíti», tak mô¾eme pre¾i» zlé výrobky pre ich zdravie, ak bude hmotnos» rokov, ka¾dý deò dýchame dymy stroja, kde vytvorená v továrni ,

Vzduchové filtre namontované v re¾imoch odstraòovania prachu vykonávajú rovnaký princíp ako v kanvici. Av¹ak sú presnej¹ie, preto¾e filtraèný cieµ nie je niè men¹ie a rozptýlený vo vzduchu. Prechádzame rôznymi spôsobmi v závislosti od typu zneèistenia, ktoré sedíme v na¹ej kancelárii.